Regulamin Zawodów "Alfa-Bank Minsk Triathlon - 2018"

Techniczne tłumaczenie regulaminu zawodów "Alfa-Bank Minsk Triathlon-2018", sporządzonego w języku rosyjskim. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia problemów z interpretacją, regulamin sporządzony w języku rosyjskim jest nadrzędny nad technicznym tłumaczeniem regulaminu sporządzonego w innych językach!


Alfa-Bank Minsk Triathlon – 2018 (zwany dalej Zawodami) został wpisany do oficjalnego Sportowego Kalendarza Republiki Białorusi 2018r.

1. Cele zawodów
Cele przeprowadzenia zawodów to: promocja zdrowego stylu życia, zaangażowania różnych społeczności populacji aktywnością i edukacją sportową, rozwój sportowych relacji pomiędzy państwami i organizacjami, rozwój masowego sportu i zaangażowanie społeczeństwa aktywnym stylem życia i wzrost sportowych umiejętności wśród triathlonistów amatorów i profesjonalistów.

2. Organizator i organizacja zawodów

2.1. Kierownictwem i organizacją zawodów zajmuje się Komitet Organizacyjny Zawodów (dalej Organizator), w którego skład wchodzą Przedstawiciele: Ministerstwa Sportu i Turystyki Republiki Białorusi, Departamentu Sportu w Regionalnym Komitecie Wykonawczym Minsk, Tytularnego Sponsora Zawodów ZAO Alfa-Bank Białoruś i Białoruskiej Federacji Żeglarskiej. Wykonawczym organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie TRISTYLE Klub Triathlonowy z Mińska (Białoruś).

3. Data i miejsce zawodów

3.1. Zawody zostaną przeprowadzone 22 lipca 2018r. Miejsce startu to baza Białoruskiej Federacji Żeglarskiej (Region Mińsk, Dystrykt Zarzecze)

4. Uczestnicy zawodów

4.1. Zawody zostaną rozegrane w 3 formatach:

- główny dystans: (1/8 IRONMAN) 475 m pływanie + 22.5 Km rower + 5.25 Km bieg) szczegóły;

- korporacyjny dystans / sztafeta (1/8 IRONMAN) Sztafeta: 475 m pływanie + 22.5 Km rower + 5.25 Km bieg) szczegóły;

Uwaga: rejestracja do sztafety może wykonać tylko kapitan sztafety (pozostali członkowie sztafety nie rejestrują się)

- dziecinny Aquathlon TRIKIDS 13-15: dystans 100 m pływanie + 1 km bieg, szczegóły;
- dziecinny bieg TRIKIDS 10-12: dystans 500 m bieg, szczegóły;.

4.2. Udział w zawodach na dystansie (1/8 Ironman), czyli 475 m pływania + 22.5 Km roweru+ 5.25 Km biegu jest dozwolony dla każdego zawodnika w wieku 16 lat i starszych.

4.3. Udział w zawodach na dystansie TRIKIDS 13-15, czyli 100 m pływania + 1 km biegu, jest dozwolony dla każdego zawodnika w wieku od 13 do 15 lat

4.4. Udział w zawodach na dystansie TRIKIDS 10-12, czyli 500 m biegu 500 m, jest dozwolony dla każdego zawodnika w wieku od 10 do 12 lat

4.5. Wiek uczestników zawodów ustala się w odniesieniu do daty rozegrania zawodów - 22 lipca 2018r.

4.6. Biorąc udział w zawodach, zawodnik potwierdza, że regularnie przeprowadza badania medyczne własnego zdrowia, z których wynika, że nie ma żadnych zdrowotnych ograniczeń, ani żadnych przeciwwskazań dotyczących jego udziału w zawodach i przeciwwskazań dotyczących fizycznych i długotrwałych obciążeń dla zdrowia. Tym samym przyjmuje on siebie wszelkie ryzyka i negatywne konsekwencje wraz z naruszeniem tych warunków.

4.7. W odniesieniu do niepełnoletnich zawodników za wszystkie ryzyka związane z naruszeniem warunków opisanych w punkcie 4.6 Niniejszego regulaminu odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekuni.

4.8. Ogólny limit uczestników na wszystkich dystansach zawodów wynosi 500 osób.

5. Rejestracja

5.1. Elektroniczna rejestracja uczestników zawodów będzie otwarta na stronie internetowej 42195.by od godziny 12: 00 dnia 01.02.2018 Do godziny 16:00 dnia 20.07.2018.

5.1.1. Uczestnicy zawodów podczas rejestracji w zawodach, będą zobliogowani do podania ich osobistych danych, zgodnych z tymi, jakie są w ich paszporcie.

5.1.2. Uczestnik jest zarejestrowany, jeśli wypełnił formularz rejestracyjny i opłacił rejestrację.

5.1.3. Rejestracja uczestnika zawodów jest anulowana, jeśli podał on fałszywe lub niepełne dane. Wpłacone środki w przypadku anulacji rejestracji nie będą zwracane.

5.2. Dodatkowa rejestracja uczestników zawodów będzie przeprowadzona podczas wydania pakietów startowych w dniu 21 lipca 2018r.

5.3. Dodatkowa rejestracja uczestników, w dniu zawodów nie będzie przeprowadzona.

5.4. Opłata rejestracyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z dokonanej rejestracji.

6. Zmiany dystansów / Powtórna rejestracja zawodników

6.1. Już opłaconą rejestrację na wybrany dystans można zmienić na inny dystans tylko przed zamknięciem elektronicznej rejestracji w dniu 20 lipca 2018r. do godziny 16: 00 i pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca na innych dystansach. Zmiana dystansu wymaga wysłania wniosku na adres mailowy 42195@gmail.com.

6.2. Zmiana dystansu po zakończeniu elektronicznej rejestracji I w dniu wydawania pakietów startowych nie będzie możliwa.

6.3. Zarejestrowany uczestnik może przenieść rejestrację na trzecią osobę, która wcześniej nie była zarejestrowana, tylko do godziny 16: 00 w dniu 20 lipca 2018r.

6.3.1. Powtórna rejestracja, zarejestrowanego uczestnika może być dokonana poprzez wypełnienie wniosku i wysłanie go e-mailem na adres: 42195.by@gmail.com.

7. Dopuszczenie do zawodów. Grupy wiekowe.

7.1. Uczestnik jest dopuszczony do zawodów i może otrzymać swój pakiet startowy, jeśli osobiście odbierze go od organizatora zawodów

Wymagane są następujące dokumenty:

- originał dowodu osobistego / paszportu;

- oryginał zaświadczenia medycznego z pieczątką przychodni medycznej, podpisem lekarza, wystawionym nie później niż 22 lipca 2018r. opisującego z imienia i nazwiska uczestnika zawodów, z decyzją lekarza, z której wynika, że może wystąpić w zawodach triathlonowych (lub nie ma przeciwskazań zabraniających wystąpienia w zawodach triathlonowych) lub dla uczestników pełnoletnich powyżej 18 lat, podpisane oświadczenie uczestnika, że bierze na siebie odpowiedzialność medyczną za uczestnictwo w zawodach;

- dla zagranicznych uczestników, zaświadczenie medyczne od lekarza powinno być przedstawione w języku angielskim;

- dla uczestników poniżej 18 lat oryginał zgody rodziców na wystąpienie ich dziecka w zawodach, zgodnego z wzorcem.

7.2. Zaświadczenie medyczne dostarczone organizatorowi nie jest zwracane. Akceptowana jest fotokopia zaświadczenia pod warunkiem okazania oryginału tego zaświadczenia.

7.3. W przypadku braku zaświadczenia medycznego (dla uczestników poniżej 18 lat), uczestnik nie może wystąpić w zawodach, a pakiet startowy ani numer startowy nie zostanie mu wydany.

7.4. Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie dla następujących grup:

Mężczyźni Open M (mężczyźni 16 lat i więcej);

Kobiety Open K (kobiety 16 lat i więcej);

M 16-24 (mężczyźni 16-24 lat);

M 25-39 (mężczyźni od 25 do 39 lat);

M 40+ (mężczyźni 40 lat i więcej);

K 16-24 (kobiety od 16 do 24 lat);

K 25-39 (kobiety od 25 do 39 lat);

K 40+ (kobiety 40 lat i więcej).

7.5. Klasifikacja grupowa prowadzona będzie dla męskich drużyn i mieszanych drużyn.

7.6. W zależności od liczby zarejestrowanych zawodników organizator rości sobie prawo do stworzenia dodatkowych grup lub zmian istniejących.

7.7. Koszty na zakup nagród pokrywane są przez Komitet Organizacyjny, sponsorów i partnerów.

8. Opłata rejestracjna w zawodach

8.1. Za uczestnictwo w zawodach pobierana jest opłata rejestracyjna. Zebrane fundusze przeznaczone będą na pokrycie kosztów organizacyjnych, kosztów zakupu nagród dla zwycięzców zawodów. Komitet Organizacyjny Zawodów jest odpowiedzialny za zebranie funduszy i pokrycie kosztów przeprowadzenia zawodów.

8.2. Opłata rejestracyjna dla dystansu (1/8 IRONMAN) wynosi:

- 40 białoruskich rubli dla opłat przed 21.06.2018;

- 50 białoruskich rubli dla opłat dokonanych w okresie 22.06.2018 do 20.07.2018;

- 100 białoruskich rubli dla opłat dokonanych w dniu 21.07.2018 ;

- 30 białoruskich rubli - specialna cena za 100 pierwszych opłaconych rejestracji.

8.3. Opłata rejestracjna (dla całej drużyny) dla uczestników sztafety (1/8 IRONMAN) Sztafeta na dystansie 475 m pływanie + 22.5 km rower + 5.25 km bieg wynosi:

- 100 białoruskich rubli dla opłat przed 21.06.2018;

- 120 białoruskich rubli dla opłat dokonanych w okresie 22.06.2018 do 20.07.2018;

- 240 białoruskich rubli dla opłat dokonanych w dniu 21.07.2018 ;

- 80 białoruskich rubli - specialna cena za 10 pierwszych opłaconych rejestracji

8.4. Opłata rejestracyjna dla dzieci TRIKIDS 13-15 dla dystansu of 100 m pływanie + 1 km biegu wynosi:

- 20 białoruskich rubli dla opłat do 21.07.2018

- 15 białoruskich rubli - specialna cena za 50 pierwszych opłaconych rejestracji

8.5 Opłata rejestracyjna dla dzieci TRIKIDS 10-12 dla dystansu 500 m biegu wynosi:

- 10 białoruskich rubli dla opłat do 21.07.2018

- 5 białoruskich rubli - specialna cena za 50 pierwszych opłaconych rejestracji.

8.6. Inwalidzi wszystkich grup zwolnieni są z opłaty rejestracyjnej.

8.7 Opłatę rejestracyjną dokonuje się w formie transakcji elektronicznej płatności na portalu 42195.by.

8.8. Opłata rejestracyjna oznacza, że uczestnik zarejestrował się i korzysta z: elektronicznego pomiaru, otrzymuje czepek do pływania, posiłek i wodę na trasie, koszulkę finiszera, medal finiszera, posiłek po ukończeniu zawodów.

9. Główne Punkty Regulaminu


9.1 Niżej przedstawione zasady regulaminu mają na celu zabezpieczyć bezpieczeństwo zawodników uczestniczących w zawodach i zapewnić sprawiedliwe sędziowanie.

9.2 W trakcie rejestracji uczestnik zawodów akceptuje warunki regulaminu przedstawione w tym dokumencie. Zapoznanie się i akceptacja warunków regulaminu to podstawowy wymóg udziału w zawodach. Jeśli jakieś warunki regulaminu są w sprzeczności z warunkami regulaminu ITU lub innych zawodów, to warunki podane w niniejszym regulaminie są nadrzędne. Główne warunki tego regulaminu zostaną przedstawione w briefingu przed startem.

9.3. Główne zasady konkursu to uczciwość i zgodność z zasadami. Sportowcom zakazuje się uzyskiwania przewagi nad innymi sportowcami naruszając zasady regulaminu. Sportowcy nie mogą przeszkadzać innym zawodnikom, ani im zagrażać lub przeszkadzać w pracy organizatorom wyścigu. Sportowcy powinni być kulturalni wobec innych sportowców, wolontariuszy, sędziów i pracowników służby zdrowia. Zawodnicy muszą przestrzegać zasad ruchu drogowego i postępować zgodnie z instrukcjami organizatorów, sędziów i personelu medycznego. Sportowcy powinni okazywać szacunek środowisku i unikać zaśmiecenia i zanieczyszczenia.

9.4. Każdy uczestnik stwarzający zagrożenie dla innych uczestników może zostać usunięty z zawodów decyzją Sędziego Głównego.

9.5. Doping jest zabroniony.

9.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i przepisów dotyczących przebiegu konkursu w dowolnym czasie. Jeśli zmiany zostaną dokonane, zostanie to ogłoszone na oficjalnej stronie zawodów i będzie uznane jako oficjalne powiadomienie

10. Zapewnienie Bezpieczeństwa

10.1. Organizator wraz z УГАИ (UGAI) z Regionu Mińsk zapewni zamknięcie i regulację ruchu samochodowego, a także kontrolę nad prawidłowym ruchem pojazdów w wyznaczonych odcinkach dróg, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zawodów podczas jazdy rowerem i bieżące etapy zawodów. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności lub okoliczności siły wyższej zostaną przyjęte alternatywne rodzaje ochrony uczestników na trasie zawodów.

10.2. Każdy zawodnik jest sam odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu sportowego, który nie może zagrażać bezpieczeństwu i innym sportowcom, wolontariuszom i kibicom, podczas korzystania z niego.

10.3. Jeśli sprzęt zawodnika nie spełnia wymagań warunków bezpieczeństwa, zawodnik nie może brać udziału w zawodach. Aby kontynuować zawody, będzie on musiał wyeliminować niesprawność sprzętu, w strefie zmian, jeszcze przed rozpoczęciem zawodów.

10.4. Podczas zawodów zabrania się używania urządzeń technicznych, które w każdym przypadku można określić jako "środki komunikacji i rozrywki". Należą do nich telefony komórkowe, komunikatory, pagery, odtwarzacze mp3, kamery, itp. Nieprzestrzeganie tego warunku może spowodować dyskwalifikację zawodnika.

10.5 Komitet Organizacyjny Zawodów i sędziowie na trasie mają prawo usunąć zawodnika z zawodów.

10.6. Zaoferowanie pomocy medycznej uczestnikom konkursu powierzono Komitetowi Organizacyjnemu Zawodów

10.7. Zawodnikom, w etapie pływania towarzyszyć będą eskortowe łodzie. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji (skurcze, udławienie, ogólne pogorszenie samopoczucia) zawodnik powinien zatrzymać się, pomachać dłonią nad głową i za pomocą głosu zwrócić uwagę najbliższej łodzi eskortowej.

10.8. Jeśli zawodnik wejdzie na pokład eskortowej łodzi, nie oznacza to jego automatycznej dyskwalifikacji. W łodzi może on odpocząć, nabrać sił, aby kontynuować zawody, chyba, że sędziowie na łodzi zdecydują, że dalsze pływanie może spowodować zagrożenie dla jego zdrowia.

11. Zasady dotyczące dystansów zawodów

11.1. Istnieje dwa typy uczestnictwa sportowców w zawodach: (1) osobisty; (2) grupowy (sztafetowy). W przypadku osobistego uczestnictwa, każdy zawodnik samodzielnie pokonuje cały dystans triathlonu. W przypadku uczestnictwa grupowego trzej zawodnicy wspólnie pokonują etapy zawodów, każdy z nich po jednym z etapów.

11.2. Przekazanie chipa po pływaniu odbywa się w specjalnym miejscu przed wejściem do strefy zmian. Uczestnik, który wziął chip (układ elektroniczny) od poprzedniego członka sztafety, natychmiast go zakłada jeszcze przed strefę zmian. Jeszcze przed przekraczaniem linii odczytu czasu, chip musi być założony na lewą nogę zawodnika, dla jego odczytywania.

11.3. Uczestnicy sztafet wykonujących na etapie rowerowym powinni spodziewać się przekazania chipa w specjalnej strefie przekazania chipa, przed wejściem do strefy zmian od strony odcinka pływackiego. W tym samym czasie powinny być bez kasku. Uczestnik, który występował na etapie pływania, przekazuje chip zawodnikowi swojej drużyny etapu rowerowego, który musi umieścić go na lewej nodze przed wejściem do strefy zmian, tak aby chip mógł być odczytywany przy przekraczaniu linii pomiaru czasu. Uczestnik sztafety wchodzi do strefy tranzytowej, podchodzi do stojaka na rowery, zakłada kask i opuszcza strefę zmian zgodnie z planem ruchu.

11.4. Uczestnicy sztafet występujących na etapie biegowym powinni oczekiwać zawodników kończących etap rowerowy w specjalnej strefie, od strony startu odcinka rowerowego. Uczestnicy etapu rowerowego po powrocie muszą wejść do strefy zmian, umieścić rower na stojaku, pozostawić tam kask rowerowy i opuścić strefę tranzytową, tak, aby chip był odczytany podczas przekraczania linii pomiaru czasu. Już poza strefą zmian, w specjalnej strefie przekazania chipa, uczestnik etapu rowerowego musi zdjąć chip i przekazać go, zawodnikowi swojej drużyny etapu biegowego, który na niego czeka, po wyjściu ze strefy zmian. Zawodnik etapu biegowego od razu zakłada chip na lewą nogę i udaję się na trasę biegową.

11.5. Etap pływania odbywa się w strefie zbiornika wodnego, zwanego Zalew Zasławski (Morze Mińskie). Schemat etapu dostępny jest na oficjalnej stronie zawodów http://minsktriathlon.by/sxemy/pl

11.6. Czepki pływackie są wydawane przez organizatorów. Muszą być założone jeszcze przed rozpoczęciem etapu pływania. Używanie innych czepków pływackich niż od organizatora lub pływanie bez takich czepków jest zabronione.

11.7. Osobiste rzeczy zawodnika powinny być ulokowane w worku DEPOSIT, który powinien zostać do pomieszczenia magazynowego obok Strefy STARTU. Worek dostarczany do pomieszczenia magazynowego, musi być oznaczony specjalną nalepką z numerem uczestnika, jaki znajduje się w pakiecie startowym.

11.8. Zakładanie numeru startowego podczas etapu pływania jest zabronione. Numer startowy przeznaczony jest tylko do etapu rowerowego i etapu biegowego.

11.9. Start etapu pływackiego z wody.

11.10. Temperatura wody o tej porze roku może wynosić od + 20 ° C do + 25 ° C. Stosowanie pianek triathlonowych jest dozwolone dla temperatury wody do + 24 ° C. Przy temperaturze powyżej + 24 ° używanie pianek jest zabronione.

11.11. Uczestnicy mogą pokonać dystans pływacki dowolnym stylem pływackim. Zabronione jest stosowanie wszelkich środków które ułatwiają pływanie (płetwy, narękawki, wiosełka, itp.).

11.12. W przypadku niemożności przeprowadzenia etapu pływackiego z powodu wystąpienia okoliczności siły wyższej (powódź, prędkość wiatru powyżej 15 m / s, zanieczyszczenie wody substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia sportowców itp.), zawody odbędą się w formacie "Etap biegu 2,5 km - Etap rowerowy 22,5 km - Etap biegu 5,25 km" W tym przypadku uczestnik ma prawo odmówić udziału w zawodach, ale opłata rejestracyjna za udział w zawodach nie zostanie mu zwrócona.

11.13 Po zakończeniu fazy pływania wszystkie dozwolone podczas pływania rzeczy (pianka, okulary, czepek, itp.) powinny być umieszczone w workach BIKE w specjalnie przeznaczonych dla nich miejscu.

11.14. Etap rowerowy przebiega wzdłuż drogi w okolicach ZARZECZE. "Pralesque". Trasa składa się z czterech pętli z nawrotem. Schemat trasy rowerowej jest dostępny pod adresem http://minsktriathlon.by/sxemy/pl. Odpowiedzialność za znajomość trasy wyścigu spoczywa wyłącznie na uczestniku. W przypadku, gdy uczestnik nie podąża trasą wyścigu, może zostać zdyskwalifikowany.

11.15 Trasa kolarska jest płaska, bez znaczącej różnicy wysokości. Cała trasa pokryta jest asfaltem.

11.15.1 Uczestnicy mogą pokonać etap rowerowy tylko na rowerze o tradycyjnej konstrukcji, napędzanym jedynie siłą mięśni nóg rowerzysty (stosowanie motorowerów i rowerów elektrycznych jest surowo zabronione). Zaleca się korzystanie z rowerów szosowych lub triathlonowych, dozwolone są również rowery przełajowe i górskie (MTB).

11.16. Na etapie rowerowym zawodnik musi zawsze jechać swoim rowerem po wyznaczonej trasie wraz z pozostałymi zawodnikami. W razie uszkodzenia roweru, może on dalej kontynuować zawody, biegnąc lub idąc trasą rowerową, ale tylko, jeśli idąc lub biegnąc będą trzymać uszkodzony rower za kierownicę lub siodełko i nie będą zakłócając ruchu innym zawodnikom.

11.17. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące roweru:

11.17.1. Przednie koło musi mieć szprychy, a dla tylnego (dozwolone są "koła pełne - dyski"), użycie dysków na przednich kołach jest zabronione; tylne koło może być wyposażone w szprychy lub dyski ;

11.17.2 Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek mechanizmów, które zwiększają lub sztucznie napędzają koła;

11.17.3. Zabrania się stosowania jakichkolwiek lusterek na rowerze lub na kasku;

11.17.4. Długość roweru nie może przekraczać dwóch metrów, a szerokość - 75 centymetrów;

11.17.5. Na każdym kole musi znajdować się co najmniej jeden działający hamulec.

11.17.6. Użycie jakiegokolwiek niestandardowego wyposażenia na rowerze musi być oficjalnie autoryzowane przez sędziów.

11.18. Podczas etapu rowerowego uczestnicy muszą mieć zapięty kasku rowerowy. Pasek mocujący kask rowerowy na głowie zawodnika, musi być dobrze przymocowany pod brodą. Dozwolone jest zdejmowanie kasku rowerowego tylko po zakończeniu etapu rowerowego w strefie zmian i dopiero po odstawieniu roweru w boksie rowerowym.

11.19. Drafting ("jazda na kole" ) jest zabroniona. Odległość pomiędzy zawodnikami musi wynosić co najmniej dwa metry po bokach (lewo, prawo) i co najmniej dwanaście metrów po długości (przód, tył). W przypadku wyprzedzania zawodnik ma 25 sekund czasu na ten manewr, podczas którego dystans ten może być mniejszy. W przypadku naruszenia zasady, żółta kartka. Zawodnik, który został wyprzedzony, nie może przebywać w strefie draftingu ( 2m - 12m) dłużej niż 20 sekund. W razie konieczności powinien on zwolnić, aby wyjść ze strefy draftingu.

11.20. Dwukrotne wyprzedzanie (czyli wyprzedzanie uczestnika, który aktualnie wyprzedza) jest zabronione.

11.21. Zabrania się wyprzedzania po prawej stronie.

11.22. Na etapie rowerowym numer zawodnika powinien znajdować się z tyłu, aby był widoczny dla sędziów i wolontariuszy. Zaleca się stosowanie specjalnych pasów mocujących numery startowe

11.23. Naklejka na rower z numerem powinna znajdować się na ramie roweru po jej lewej stronie, aby numer był widoczny dla sędziów i wolontariuszy.

11.24. Numer naklejki na kasku powinien znajdować się z przodu kasku rowerowego aby był widoczny dla sędziów i wolontariuszy

11.25. Zabrania się jazdy na rowerze z gołym torsem.

11.26 W razie awarii, uczestnicy muszą dokonać napraw roweru przy użyciu własnych części zamiennych. Pomoc widzów, trenerów może być prowadzona wyłącznie w specjalnych strefach technicznych zlokalizowanych w pobliżu obszaru punktów gastronomicznych.

11.27. Pomoc od innych zawodników uczestniczących w zawodach jest dozwolona.

11.28. Zabronione jest korzystanie z pojazdów eskortujących, a także otrzymywanie od nich pomocy.

11.29. Na trasie etapu rowerowego podczas wyścigu będzie dostpny samochod wsparcia technicznego. Jeśli zawodnik bedzie potrzebowal pomocy technicznej, bedzie się z tym musial zwrócić do wolontariuszy lub sędziów i oczekiwać na pomoc techniczną.

11.30. Po ukończeniu etapu rowerowego zawodnik musi zebrać wszystkie rzeczy, które były używane na tym etapie, wlozyc je do worka RUN i pozostawić go w strefie zmian w specjalnie wyznaczonym miejscu.

11.31. Trasa etapu rowerowego to cztery petle na trasie rozlokowanej wzdłuż plaży Morza Mińskiego. Trasę etapu biegowego można znaleźć stronie http://minsktriathlon.by/sxemy/pl

11.32. Powierzchnia trasy etapu biegowego jest utwardzona.

11.33. Trasa biegowa plaska/

11.34. Na trasie biegowej przewidziane bedzie miejsce wydawania posilkow.

11.35. Zawodnik może pokonać etap biegowy biegnac lub idac pieszo. Zabrania się używania jakichkolwiek pojazdów mechanicznych (rolek, rowerów, skuterów itp.)

11.36. Na etapie biegowym numer startowy zawodnika musi znajdować się z przodu, aby był widoczny dla sędziów i wolontierów. Zaleca się stosowanie specjalnych pasów dla przytwierdzenia do ciala numerow startowych.

11.37. Bieg z gołym torsem jest zabroniony.

11.38. Spożywanie własnych posiłków jest dozwolone w miejscu wydawania posiłków.

11.39. Pomoc (w tym przekazywanie posiłków zawodnikom) od publiczności jest zabroniona. Pomoc udzielona od innych zawodników jest dozwolona

11.40. Znajomym, członkom rodziny i innym widzom nie wolno przekraczać linii mety lub wchodzić do korytarza końcowego do mety wraz z zawodnikiem. Za naruszenie tej zasady - dyskwalifikacja.

11.41. Podczas zawodow prowadzona jest kontrola limitu czasu, który jest brany pod uwagę podczas etapów pływania i jazdy na rowerze, tj. w momencie wyjścia ze strefy zmian do następnego etapu: etap pływania musi zostać zakończony nie później niż 30 minut po starcie; etap rowerowy musi zostać ukończony nie później niż 2 godziny po starcie; etap biegowy musi zostać zakończony nie później niż 3 godziny po starcie.

11.42. W przypadku, gdy zawodnik nie zmiesci sie w ustalonym limicie czasu, ma obowiazek wycofania się z konkursu, ze wzgledu na wymogi bezpieczeństwa, gdyż organizatorzy nie mogą zapewnić bezpieczeństwa po wznowieniu ruchu na trasie zawodów.

12. Strefa Zmian

12.1. Wejście do strefy zmian odbywa się wyłącznie dla zawodnikow posiadajacych bransoletki. Bransoletka zakladana jest wszystkim zawodnikom podczas przekazywania zestawów startowych i musi być noszona na ręce do zakończenia zawodów.

12.2. W strefie zmian mogą poruszać się tylko zawodnicy, którzy zdeponowali tam swoje rowery, wolontariusze i organizatorzy. Trenerzy, krewni i widzowie nie mogą tam przebywać.

12.3. Poruszanie się w strefie zmian jest ściśle określone. Podczas jazdy należy przestrzegać schematu ruchu w strefie zmian,pomalowanych znaków i instrukcji wolontariuszy.

12.4. Wejście i wyjście ze strefy zmian zostały osobno rozdzielone.

12.5. Wszyscy rzeczy zawodnikow muszą być spakowane w specjalnych workach: DEPOSIT - worek na rzeczy, które były noszone przez sportowca przed startem i / lub mogą być potrzebne po zakończeniu zawodow; BIKE to worek na rzeczy potrzebne na etapie rowerowym, w tym worku pomieszczą sie tez rzeczy po ukonczeniu etapu pływania (pianka, czapka, okulary); RUN – worek na rzeczy potrzebne w etapie biegowym. W tym worku, pozostawione beda rzeczy po etapie rowerowym. Wszystkie worki z rzeczami powinny być umieszczone na specjalnym wieszaku z numerem zgodnym z numerem zawodnika. Oznaczanie worków w inny sposób niż ten, który zapewniają organizatorzy umieszczenie na nim naklejki z numerem jest surowo zabronione. Zawodnicy powinni sami zadbać o wkladanie i wykladanie swoich rzeczy w workach.

12.6. Przebieranie się musi odbywać w specjalnie wyznaczonych miejscach przebierania.

12.7. Wszystkie rzeczy z poprzedniego etapu należy umieścić wworku, który należy pozostawic w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu. Nieprzestrzeganie tej zasady przewidziana bedzie kara.

12.8. Dozwolone jest pozostawienie na rowerze butów rowerowych (jeśli są one przymocowane do pedałów) oraz kask rowerowy, jednakże w przypadku ewentualnych niekorzystnych warunków pogodowych (silny wiatr, deszcz itp.) organizatorzy mogą według własnego uznania wprowadzić obowiązek umieszczania obuwia rowerowego i kasku wyłącznie w worku SWIM.

12.9. Rower w strefie zmian umieszczony jest na stojaku rowerowym oznaczonym numerem, ktory odpowiada numerowi startowemu zawodnika. Rower zawieszony jest za siodło.

12.10. Po zakonczeniu etapu pływania, zawodnicy sami powinni odnaleźć swój rower w strefie zmian i zdjąć go ze stojaka rowerowego.

12.11. Jazda na rowerze w strefie zmian jest zabroniona, zawodnicy w tej strefie mogą jedynie poruszać się idąc lub biegnąc wraz z rowerem. Usiąść i jechać na rowerze można jedynie poza strefą zmian. To miejsce startu oznaczone jest linią na ziemi, obok niej znajdowac sie będzie wolontariusz, który informować będzie o końcu strefy zmian.

12.12. Podobnie, jazda rowerem w strefie zmian po powrocie z etapu rowerowego jest zabroniona. Przed wejściem trzeba zejść z roweru i przejść z nim do strefy zmian, idąc lub biegnąc wraz z rowerem.

12.13. Po przejściu linii mety etapu rowerowego, rower musi być umieszczony w strefie zmian, na tym samym stojaku rowerowym, z którego wcześniej został zdjęty.

13. Pomiar Czasu

13.1 Na zawodach stosuje sie elektroniczny pomiar czasu. Każdy zawodnik przed startem będzie musiał pozyskać swój osobisty elektroniczny chip, który jest wydawany w podczas odbioru pakietu startowego.

13.2. Zawodnik jest odpowiedzialny za wydany wydany chip i musi go zabrać go na zawody.

13.3. Chip musi być założony na lewą nogę w jej dolnej części, przy pomocy elastycznej taśmy (zapewnionej przez organizatorów) i nie może być usuwany, aż do czasu ukończenia zawodów.

13.4. W przypadku utraty chipa zawodnik musi niezwłocznie powiadomić o tym organizatorów zawodów. Dalszy udział zawodnika jest możliwy tylko przy pozytywnej decyzji członków komitetu organizacyjnego. W tym przypadku uczestnik będzie zobowiązany do zrekompensowania organizatorom kosztu utraconego chipa w wysokości 80 bialoruskich rubli.

13.5. Po zakończeniu zawodów, zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipa organizatorom, przy wyjściu ze strefy zmian.

13.6. Możliwe jest użycie innych metod pomiaru czasu uczestników zawodów, jako uzupełniająca kontrola pomiaru czasu.

14. Kary

14.1. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestników powyższych zasad regulaminu, nakładane będą na nich kary

14.2. Sędziowie przekazują do specjalnej strefy (karnej), która znajduje się na etapie biegu, numery startowe zawodników, którzy otrzymali kary, Numery zawodnikow, którzy otrzymali kary, bedzie zapisana na specjalnej planszy w strefie kar..
14.3. Zawodnik sam odpowiedzialny jest za podanie swojego czasu karnego w strefie kar. Uczestnik może zatrzymać się w strefie kar na dowolnej rundzie biegu. Po tym, jak uczestnik odbędzie karę w strefie karnej, jego numer zostanie usunięty z listy numerów karnych ukazanych na planszy przez organizatorów

14.4 W przypadku, gdy zawodnik nie odbył nałożonej na niego kary w strefie kar, otrzymuje dyskwalifikację.

14.5. System kar w zawodach jest następujący: ostrzeżenie ustne nie jest w żaden sposób karane, służy korygowaniu działań sportowców z drobnymi naruszeniami; pierwsze naruszenie (żółta kartka) - zatrzymać się na 20 sekund; drugie naruszenie (żółta kartka) - zatrzymać się na 1 minutę; trzecie wykroczenie (żółta kartka) - dyskwalifikacja; rażące naruszenie przepisów (czerwona kartka) - natychmiastowa dyskwalifikacja.

14.6. Gradacja kar w zakresie dotkliwości na zawodach jest następująca:

14.6.1. Etap Pływania

kara (żółta kartka): falstart, skracanie odległości, nie opływanie boi (w zależności od skali wykroczenia - żółta lub czerwona kartka), nie używanie czepka, założony numer startowy pod piankę;

kara (czerwona kartka): korzystanie z zakazanych, improwizowanych środków wspomagających pływanie (płetwy, wiosełka, rękawiczki itd.), celowe niegrzeczność wobec innych sportowców, widzów, wolontariuszy, sędziów, ignorowanie poleceń sędziów.

14.6.2. Etap rowerowy:

grzywna (żółta kartka): łamanie zasad dotyczących zakazu draftingu (jazda na kole), jazda na rowerze z gołym torsem, korzystanie z telefonu, odtwarzacza, nawigatora, słuchawek, wyrzucanie śmieci poza punktami żywieniowymi;

kara (czerwona kartka): celowe skracanie dystansu, jazda na rowerze bez kasku, ignorowanie poleceń sędziów, korzystanie z pomocy technicznej i innej nie uzgodnionej z organizatorami, używanie zabronionego sprzętu, celowa niegrzeczność wobec innych sportowców, widzów, wolontariuszy, sędziów.

14.6.3. Etap biegowy:

kara (żółta kartka): korzystanie z telefonu, odtwarzacza, nawigatora, słuchawek, bieg z gołym torsem, korzystanie z pomocy technicznej i innej nie uzgodnionej z organizatorami,;
kara (czerwona kartka): celowe skracanie dystansu, ignorowanie poleceń sędziów, celowa niegrzeczność w stosunku do innych sportowców, widzów, wolontariuszy, sędziów

14.6.4. Strefa zmian:

kara (1 minuta w polu karnym): eksponowanie pełnej gołości , jazda rowerem w strefie zmian;
kara (czerwona kartka): ignorowanie poleceń sędziów, celowa niegrzeczność w stosunku do innych sportowców, widzów, wolontariuszy, sędziów

15. Apelacja

15.1. W przypadku, gdy zawodnik nie zgadza się z wynikami zawodów, nałożeniem na niego kar, dyskwalifikacją, działaniami sędziowskich lub z innych przyczyn, ma on prawo do odwołania się do komitetu organizacyjnego zawodów.

15.2. Odwołanie się od decyzji sędziego należy złożyć na piśmie wraz z wkładem pieniężnym (opłata apelacyjna) w wysokości 100 (sto) rubli białoruskich. nie później niż godzinę po ogłoszeniu wyników.
15.3. Komisja odwoławcza składająca się z przedstawiciela komitetu organizacyjnego, głównego sędziego i technicznego delegata zawodów, rozpatrzy odwołanie się zawodnika.

15.4. W przypadku możliwości podjęcia szybkiej decyzji, powołana komisja odwoławcza zgadza się wnioskiem apelującego lub się z nim nie zgadza i zamyka zawody.

15.5. Jeśli nie jest możliwe wydanie szybkiej decyzji, komitet odwoławczy rozpatrzy odwołanie w ciągu trzech dni po zakończeniu zawodów. W tym czasie można rozpatrzeć dodatkowe materiały do podjęcia decyzji na temat odwołania zawodnika.

15.6. Oficjalne zapisy poprzednich konkursów są publikowane na oficjalnej stronie zawodów. Oficjalne wyniki wyścigu są ostateczne i nie mogą być kwestionowane.

15.7. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do nie reagowania na uwagi i odwołania ze strony sportowców w przypadku, gdy są one wyrażone w niewłaściwy sposób, albo w formie inwektyw.
15.8. W przypadku zaspokojenia roszczeń odwoławczych opłata za odwołanie jest zwracana w całości..

16. Nagrody

16.1 Uczestnicy następujących kategorii otrzymują nagrody od organizatorów, sponsorów i partnerów:

dzieci poniżej 12 lat, które zajęły 1-3 miejsce w klasyfikacji wiekowej;

chłopcy w wieku 13-15 lat, którzy zajęli 1-3 miejsca w klasyfikacji wiekowej;

dziewczynki w wieku 13-15 lat, które zajęły 1-3 miejsca w klasyfikacji wiekowej;

Mężczyźni, którzy zajęli 1-3 miejsca w klasyfikacji open;

Kobiety, które zajęły 1-3 miejsca w klasyfikacji open;

Mężczyźni, którzy zajęli 1-3 miejsca w swoich kategoriach wiekowych;

Kobiety, które zajęły 1-3 miejsca w swoich kategoriach wiekowych;

Zespoły męskie (SZTAFETY), zajmujące 1-3 miejsca;

Mieszane zespoły (SZTAFETY), które zajęły 1-3 miejsca.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli wyścig, otrzymują pamiątkowy medal i koszulkę finiszera.


17. Finansowanie kosztów zawodów

17.1 Wszystkie wydatki związane z organizacją konkursów pokrywają organizator, sponsorzy i partnerzy.Niniejsze zapisy stanowią oficjalny regulamin zawodów.

Made on
Tilda